mobile
REKLAMA

Co może się zmienić w rejonie ul. Modrej na Olszynce?

Opływ Motławy to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc w Gdańsku - nie do końca wykorzystany. W rejonie ul. Modrej można by m.in. stworzyć skwer z systemem tras spacerowych powiązanych z kładką oraz urządzić tereny zielone wzdłuż wody, uzupełniając o siedziska, pomosty pływające, niewielkie tarasy, trasy spacerowe i rowerowe. Wszystko to w koncepcji Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Informacja prasowa
Co może się zmienić w rejonie ul. Modrej na Olszynce?

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 13 maja 2021), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest rejon ul. Modrej w dzielnicy Olszynka. 

Obszar znajduje się na zakolu Opływu Motławy (dawnej fosy miejskiej), w sąsiedztwie ul. Modrej i ul. Na Szańcach oraz Szkoły Podstawowej nr 59. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa, nadwodne tereny rekreacyjne oraz pętla autobusowa.

- Kluczowym atutem jest eksponowane położenie na łuku Opływu Motławy i liczne otwarcia widokowe na wodę oraz na zabudowę Dolnego Miasta. Dodatkowo miejsce jest często odwiedzane przez mieszkańców z powodu obecności szkoły, pętli autobusowej oraz placu zabaw (położonego w południowo-zachodniej części) - wylicza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - W sąsiedztwie placu zabaw ma powstać przystań kajakowa z miejscem do piknikowania w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Teren jest dobrze powiązany z Dolnym Miastem dzięki istniejącej kładce pieszej. W najbliższym otoczeniu (na przeciwległym brzegu) znajdują się tereny inwestycyjne przeznaczone na funkcje mieszkaniowo-usługowe i usługowe. Potencjalne inwestycje dają szansę na rozwój dzielnicy oraz wzmocnienie znaczenia przestrzeni lokalnej w rejonie ulicy Modrej. 

Na opracowanym przez BRG obszarze znajduje się pętla autobusowa, a teren wokół niej jest niewykorzystany i nieurządzony.  

Jakie konkretne zmiany można by wprowadzić? 

- Głównym założeniem zmian jest urządzenie placu integrującego główne wejście do szkoły z terenem zielonym. Możliwość powstania placu jest uwarunkowana niewielką zmianą lokalizacji pętli autobusowej, polegającą na przesunięciu jej w kierunku północnym. Obecnie pętla sięga aż pod wejście do szkoły, co skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonalnego zagospodarowania tej części przestrzeni lokalnej - wyjaśnia Anna Fikus-Wójcik, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Drugim ważnym elementem koncepcji jest urządzenie terenów zielonych wzdłuż wody, uzupełnienie o małą architekturę (siedziska, pomosty pływające, niewielkie tarasy, oświetlenie) trasy spacerowe i rowerowe.

Wszystkie projekty Gdańskich Przestrzeni Lokalnych były konsultowane z lokalną społecznością. W tym przypadku mieszkańcy Olszynki poruszyli kwestię bezkolizyjnego dojazdu do szkoły oraz modernizacji istniejącej kładki pieszej

- W koncepcji zaproponowaliśmy wykorzystanie istniejącego dojazdu w części południowo-zachodniej, który można dopełnić kilkoma równoległymi miejscami postojowymi ekranowanymi zielenią. Za sugestią mieszkańców wskazano konieczność przebudowy kładki umożliwiającej przepływanie kajaków przy wysokim stanie wody dodaje Anna Fikus-Wójcik. 

Wskazane szczegółowe wytyczne projektowe to:

  1. Wykreowanie przestrzeni lokalnej w postaci skweru/placu powiązanego z kładką przez Opływ Motławy oraz z systemem tras spacerowych. W strefie wejścia głównego do szkoły utworzenie niewielkiego placu wejściowego z zachowaniem wjazdu na teren szkoły. Urządzenie placu wejściowego wymaga przesunięcia pętli autobusowej w kierunku północnym, zabieg ten poprawi bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni oraz uporządkuje komunikację pieszą i kołową.
  2. Urządzenie terenu zielonego wzdłuż Opływu Motławy ze strefą rekreacyjno-wypoczynkową w części południowej: przystań kajakowa, pomosty, łąka piknikowa.
  3. Uporządkowanie kwestii dojazdu i dojścia do szkoły: urządzenie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż zachodniej granicy terenu szkoły wraz z równoległymi miejscami postojowymi zlokalizowanymi pomiędzy zielenią.
  4. W punktach węzłowych wykreowanie przestrzeni uwzględniających szczególne wartości kompozycyjne i widokowe miejsca.
  5. Modernizacja i estetyzacja kładki. Wskazane podwyższenie kładki, które umożliwi przepływanie kajaków przy wysokim stanie wody.

rys. Anna Fikus-Wójcik, BRG 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda