mobile
REKLAMA

Inwestor Forum Gdańsk ukarany

500 000 zł – to kara administracyjna nałożona na inwestora Forum Gdańsk – Forum Gdańsk Sp. z o.o. za prowadzenie bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego prac przy Kanale Raduni.

Informacja prasowa
Inwestor Forum Gdańsk ukarany

- Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez MKiDN. To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, wojewódzki konserwator zabytków.

Przebieg postępowania
● 18.10.2016 r. - Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku, na mocy porozumienia z dnia 5.11.2015 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska wydaje decyzję pozwalającą na wykonanie tzw. koryta edukacyjnego na odcinku Kanału Raduni w Gdańsku zlokalizowanego na terenie inwestycji Forum Gdańsk.

● 31.12. 2017 r. – upływa termin ważności tej decyzji. Pomimo tego inwestor wciąż kontynuuje prace przy kanale, twierdząc, że posiadane ważne pozwolenie budowlane „konsumuje” pozwolenie konserwatorskie.

● luty 2018 r. - niezależnie od publicznie prezentowanego przez inwestora stanowiska o braku konieczności posiadania ważnego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych budowy tzw. koryta edukacyjnego na Kanale Raduni w Gdańsku, inwestor występuje ponownie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na kontynuowanie robót budowlanych obejmujących budowę tzw. koryta edukacyjnego na Kanale Raduni.

● 15.02.2018 r. – inwestor uzyskuje decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku zezwalającą na prowadzenie tych robót. Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego prace mogą być legalnie prowadzone od daty tego pozwolenia.

● 16.03.2018 r. – PWKZ wszczyna postępowanie w sprawie nałożenia kary administracyjnej na inwestora za prowadzenie prac bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego. To postępowanie kończy się nałożeniem kary w wysokości 500 000 zł.
Kontrola u konserwatora
Wcześniej PWKZ przeprowadził kontrolę w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Do sprawy Forum Gdańsk odniosło się także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przebieg tych spraw wyglądał następująco:

● 20-27.09.2017 r. - w ramach nadzoru sprawowanego nad działaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku PWKZ przeprowadza kontrolę w biurze MKZ w Gdańsku obejmującą sprawy związane z wydanymi pozwoleniami dotyczącymi zabudowy Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku. W wyniku kontroli PWKZ stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanych decyzjach, które mogły stanowić podstawę do unieważnienia decyzji, w tym w szczególności niezgodność decyzji pozwalającej na budowę koryta edukacyjnego na Kanale Raduni z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

● 30.10.2017 r. sprawozdanie z kontroli zostaje przekazane Prezydentowi Miasta Gdańska, któremu podlega Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku.

● 09.11.2017 r. – PWKZ przekazuje wyniki kontroli do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako organu II instancji dla Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – z wnioskiem o stwierdzenie nieważności w/w decyzji.

● 09.03.2018 r. - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczyna postępowania w sprawie unieważnienia decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 15.02.2018 r. pozwalającej na kontynuację robót budowlanych, związanych z wykonywaniem tzw. koryta edukacyjnego na Kanale Raduni. Jednocześnie MKiDN wstrzymuje wykonalność w/w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Inwestor nie odbiera tego postanowienia, które jednak w myśl przepisów KPA uznano za skutecznie doręczone.

● 20 03 2018 r. – MKiDN wydaje decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18.10.2016 r. pozwalającej na wykonanie robót budowlanych tzw. koryta edukacyjnego na Kanale Raduni w Gdańsku; decyzja ta nie jest prawomocna.

● 03.04.2018 r. – prace przy kanale wstrzymano z uwagi na otrzymane przez inwestora postanowienie o wstrzymaniu wykonalności pozwolenia budowlanego, wydane przez Wojewodę Pomorskiego.

Zdaniem konserwatora
- Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez MKiDN – tłumaczy Agnieszka Kowalska, PWKZ. – To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary. Naszym zdaniem Inwestor naruszył prawo w sposób w pełni świadomy i umyślny, ignorując i rażąco naruszając prawny obowiązek posiadania ważnego pozwolenia. Zdaję sobie sprawę, że przy wielkości inwestycji jaką jest Forum Gdańsk, wysokość kary może nie wydawać się rażąco wysoka, jednak stanowi też ona konieczną formę zamanifestowania przez organ ochrony zabytków, iż prowadzenie robót budowlanych przy zabytku rejestrowym, z jawnym lekceważeniem obowiązków prawnych związanych z koniecznością uzyskania decyzji konserwatorskiej, będzie spotykać się z organu ochrony zabytków - adekwatną, stanowczą, w granicach prawa. Takie działanie jest naszym obowiązkiem. Każdy podmiot niewypełniający obowiązków określonych w Ustawie o Ochronie Zabytków, których naruszenie zagrożone jest karą administracyjną, musi liczyć się z sankcją w postaci tej kary. Kwota kary zasili Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

Kanał to zabytek
Kanał Raduni wpisano do rejestru zabytków pod numerem 848 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18 maja 1981 r. – obecnie pod numerem 986 rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego. Znajduje się on w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11 października 1947 r. – obecnie pod numerem 15 rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego, uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. za pomnik historii.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda