mobile

Konkurs! Wygraj książkę wydawnictw IS PAN pt. "Twarze nowoczesności"

Razem z wydawnictwami Instytutu Sztuki PAN przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania książkę autorstwa Lecha Sokoła pt. "Twarze nowoczesności".

Redakcja
Konkurs! Wygraj książkę wydawnictw IS PAN pt. "Twarze nowoczesności"

Książka Twarze nowoczesności: Marivaux – Watteau – Baudelaire – Ibsen – Strindberg – Rimbaud –Wyspiański – Witkacy – Regamey z różnych powodów powstawała przez wiele lat. Stanowi jednak całość o przemyślanym tytule, w którym nieprzypadkowo pojawia się słowo "twarze". Każdy z jej bohaterów jest istotną twarzą jakiegoś aspektu nowoczesności, charakterystycznego dla swojej epoki. Są to bez wyjątku twarze wyraziste i mocno zapisane w historii, w tym także twarze postaci nieco zapomnianych bądź nieczęsto obecnie przywoływanych. Twarze są pojedyncze i nie tworzą zwartej całości. Przeciwnie, są one wyborem spośród wielu i – odwołując się do tytułu poematu Baudelaire’a interpretowanego w książce – można je porównać do latarni morskich, które rozświetlają ciemność i pozwalają okrętom znaleźć drogę do portu […]

Głównym tematem tej książki są przemiany nowoczesnego "ja" ukazane w dramacie, teatrze, literaturze i sztuce. Ściślej rzecz biorąc, interesuje mnie wzrost i upadek "ja". Najlepiej zatem określić można główny wątek rozważań jako krytykę nowoczesnego "ja" w rozmaitych jego przejawach. W głębi czy w cieniu pojawia się problematyka osoby, zwłaszcza relacji "ja" i osoby, która w tej pracy nie jest jeszcze rozwinięta szerzej. Obok problematyki "ja" bardzo istotnym tematem tej książki jest obecność bądź nieobecność zagadnienia wiary i religii w kulturze – wedle mojego sposobu myślenia i moich możliwości […]

Składające się na ten tom rozważania należą do gatunku szeroko pojętej komparatystyki w tym znaczeniu, że porównywanie, przeciwstawianie, zestawianie, łączenie i odrzucanie oraz przechodzenie z terytorium jednej sztuki do innej odgrywają w nich rolę zasadniczą. Ważnym elementem moich refleksji jest ostrożne zaufanie, którym obdarzam wyobraźnię i spontaniczne skojarzenia. Można zatem określić moją metodę jako formę komparatystyki tradycyjnej z elementami antropologii kultury. Mojej pracy i myśleniu przyświecała również hermeneutyka spod znaku Ricoeura, Heideggera i Gadamera, niekoniecznie manifestowana.

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictw Instytutu Sztuki PAN pt. ,,Twarze nowoczesności”?

Odpowiedzi można udzielać do dnia 12.10.2021 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 13.10.2021 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 10 dni od rozwiązania konkursu. Zostaną one doręczone zwycięzcy.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-pomorzapl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-pomorza.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 06.10.2021 do 12.10.2021 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 06.10.2021 do 12.10.2021 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictw Instytutu Sztuki PAN pt. ,,Twarze nowoczesności” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na Portalu dnia 29.09.2021 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, przez 10 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona do puli nagród Informatora Pomorza przeznaczonych na konkursy.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda