mobile

Lokale przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku z dopłatą do czynszu - nabór wniosków do 30 września

Warto przyjrzeć się ofercie programu mieszkaniowego „Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’. Dostępnych jest 18 lokali z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w Gdańsku. Osoby zainteresowane najmem w takiej formie, na złożenie wniosku mają czas do 30 września 2022.

Informacja prasowa
Lokale przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku z dopłatą do czynszu - nabór wniosków do 30 września

To już piąty taki program

Trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. w Gdańsku. Wszystko odbywa się w ramach programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’, który jest piątym już programem realizowanym w Gdańsku dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz objęciu inwestycji możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Miasta, środków własnych TBS, partycypacji przyszłych mieszkańców (15% kosztów inwestycji) oraz preferencyjnego kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

Wnioski od 9 września

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Niecałej 9 w Gdańsku rozpocznie się w dniu 9 września 2022 roku i potrwa do dnia 30 września 2022 roku. Inwestycja obejmuje 18 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji w czterokondygnacyjnym budynku. Przewiduje się w nim lokale 2-3 pokojowe o powierzchni od 30 m2 do 48 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w grudniu 2022 r.

Dla kogo adresowany jest program?

Szczegóły programu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdują się w Regulaminie programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’ (w załączniku). Warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata partycypacji w wysokości 15% kosztów inwestycji, a także wpłata kaucji w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat. Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane osoby, spełniających kryteria dochodowe wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS, z uwzględnieniem punktów pierwszeństwa. Dodać należy, że rozszerzony został krąg osób, które mogą starać się o najem mieszkań z dopłatą do czynszu o osoby które podjęły pracę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Niecałej 9 z zasobu TBS ,,Motława’’?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:

  • udokumentują zamieszkanie lub podjęcie pracy na terenie Gminy Miasta Gdańska;
  • nie posiadają ani samodzielnie, ani żadna z osób zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Gdańska;
  • spełniają kryteria dochodowe (tabela poniżej):

 

Limity uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu

1

2

3

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana z 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2021 (w zł)

1-osobowego

3 397,53

4 626,68

2-osobowego

4 246,91

6 477,35

3-osobowego

5 096,29

8 944,91

4-osobowego

6 228,79

10 487,13

5-osobowego

7 078,17

12 646,25

6-osobowego

8 493,81

14 805,36

7-osobowego

9 909,44

16 964,48

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus należny podatek dochodowy.

Wniosek należy złożyć na konkretne lokale (max 3 lokale do wyboru z podaniem ich wg priorytetów/gradacji).

Kryteria pierwszeństwa

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa określonych w załączniku do Regulaminu programu (do pobrania).

Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.

Lokale dostępne w programie:

Niecała 9

Kondygnacja

Nr lokalu

Typ lokalu

Łączna pow. użytkowa m2

Komórka lokatorska

Kaucja

Szacunkowa kwota partycypacji

Czynsz (bez innych opłat)

parter

1

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

parter

2

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

parter

3

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

I piętro

4

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

I piętro

5

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

I piętro

6

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

I piętro

7

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

I piętro

8

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

II piętro

9

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

II piętro

10

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

II piętro

11

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

II piętro

12

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

II piętro

13

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

III piętro

14

3P+A

43,66

tak

9 797,30

65 490,00

816,44

III piętro

15

2P+A

33,46

tak

7 508,42

50 190,00

625,70

III piętro

16

3P+A

47,89

tak

10 746,52

71 835,00

895,54

III piętro

17

2P+A

42,18

tak

9 465,19

63 270,00

788,77

III piętro

18

2P+A

35,14

tak

7 885,42

52 710,00

657,12

 

Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych rzutów lokali na stronie internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ Sp. z o.o. lub pobrać poniżej.

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ przy ul. Niecałej 9 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).

Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Niecałej 9 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

Ilość

osób

 Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2022 r. za 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 5662,53 zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

5 096,28

20,00

2

7 927,54

35,00

3

10 192,55

50,00

4

12 457,57

65,00

5

14 722,58

80,00

6

16 987,59

95,00

7

19 252,60

110,00

 

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok,  po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.

Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.

Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda